Pedagog szkolny

 

O nas

Jesteśmy pedagogiami szkolnymi. Naszym zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajmujemy się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staramy się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomagam wybrać uczniom kierunek kształcenia i przyszły zawód. Utrzymujemy również kontakty z pedagogami z innych szkół, czasami wyjeżdżam na ciekawe szkolenia czy seminaria, kontaktujemy się z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie. Cały czas doskonalimy swój warsztat pracy i podnosimy kwalifikacje. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje poradzić się albo najzwyczajniej porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole. Nasze gabinety znajdują się na parterze szkoły, w części dydaktycznej budynku

 

kolo grafik
   
Przydatne telefony i adresy Plan pracy pedagogów
 

 

 Współpraca z rodzicami

 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym 
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych

 

Współpraca z uczniami

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami
 • prowadzenie zajęć programów profilaktycznych
 • zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych
 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy

 

Współpraca z nauczycielami

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami
 • Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Policja i Straż Miejska
 • Domy Dziecka
 • Opieka Społeczna
 • Centrum Pomocy Rodzinie
 • i inne